fbpx

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни, съгласно изискванията на Регламент 2016/979 на Европейския парламент

Политиката за защита на неприкосновеността на личните данни, описва как “ПЕТРОНИК
ГРУП” ООД използва и защитава всяка информация, която вие ни давате. Ние
уважаваме личното ви пространство и сме ангажирани да защитаваме личната ви
информация. Тази Политика за защита на личните данни обяснява как ние събираме,
прехвърляме, обработваме, ползваме и разкриваме ваши данни и описва нашите практики
по отношение на сигурността и спазването на изискванията на Регламент 2010/679.

“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД и защитата на личинте ви данни, Термини и определения.

Оспови термани използвани при защита на личните данни:

“лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо
лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано,
пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер,
данни за местонахождение, оплайи идентификатор или по един или повече признаци,
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

“обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции,
извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства
като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или
промяна, “ извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или
комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

“администратор” означава физическо или поридическо лице, публичен орган, агенция
или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за
обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обрабочване се
определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или
специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на
Съюза или в правото на държава членка.

“регистър с лични данни” означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът
до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран,
децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

“обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

“получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга струкгура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна
или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в
рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на
държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените
публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно
целите на обработването.

“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД държи на защитата на информацията, отнасяща се до
идентифицируеми лица („лични данни“) и спазва изискванията на Регламента за защита на
личните данни и се задължава да:
-Обработва данните в съответствие с принципите за защита па личните данни,
заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
-Определя длъжностно лице/лица по защита на личните;
-Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на
сигурността на личните данни, както и документира всяко нарушение на
сигурността на пичните данни, в т. ч. фактите, свързани с нарушениесто,
последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
-Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните

Обхват на Политиката за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на пичните данни се прилага за личните данни, които
събираме от клиенти на фирмата, на коиго предоставяме, съответните услуги.

Каква информация събираме ?

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато сте клинт на фирмата или доставчик.
В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме следната информация за вас:

. име
. имейл адрес
. пощенски адрес
. ЕГН
. телефонен номер за контакт
. IP адрес

“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД може да събира информация кои части от Сайта ни
посещавате, какъв браузър използвате и кога посещавате Сайта. Тази информация обаче се
агрегира и не се използва с цел да ви идентифицира.

Как използваме и споделяме информацията ви ?

Ние обработваме личните данни, които събираме, за да имаме възможност да:
-анализираме употребата на Сайта ни;
-отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция;
-ви предоставяме поискани от вас продукти и услуги;
– удовлетворяваме различните изисквания – правни, регулаторни и свързани със съответствието;

Всяка информация, която ни изпратите при кандидатстване за работа, ще се използва за
набирането на персонал; ако вашата кандидатура бъде приета, съответната информация ще
се използва от нас за улесняване и поддържане на взаимоотношенията служител-
работодател.

“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД използва услугите на трети страни за подпомагане на
определени дейности, включително хостинг и поддръжка на усбсайта, комуникации,
анализи и подбор на кадри и други.

Бисквитки и други технологии за проследяване
Употреба на бисквитки на Сайта

“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД използва бисквитки, за да събира информация за вас и да
съхранява онлайн предпочитанията ви. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи
малки количества информация, които се записват на вашето устройство, когато посетите
даден уебсайт. При всяко следващо посещение на уебсайта бисквитките се изпращат
обратно към него: това е полезно, тъй като те му позволяват да разпознае устройството ви.
За повече информация относно бисквитките, посетете адрес: www.allaboutcookies.org

“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД използва следните категории бисквитки в Официалния сайт на

фирмата: www.petronikgroup.com

Категория 1: Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са задължително необходими, за да можете да се придвижвате из Сайта и
да използвате функциите му. Без тях не могат да се предоставят поискани от вас услуги
(например, да се запомнят данните ви за вход).

Категория 2: Бисквитки за производителност
Тези бисквитки събират информация за начина, по който посетителите използват Сайта.
Например “ПЕТРОНИК ГРУП” ООД ги използпа, за да ни помогнат да разберем как
клиентите стигат до Сайта, как го разглеждат и изпалзват. Така набелязваме кое можем да
подобрим – като навигацията, потребителското изживяване, маркетинговите кампании.
Цялата информация, събирана чрез тези бисквитки, се агрегира и следователно е
анонимна. Тя се използва само за подобряване на работата на Сайта.

Категория 3: Бисквитки за функционалност

Тези бисквитки запомнят изборите, които правите (например избрания език).
Впоследствие те могат да се използват, за да бъдат посещенията ви в Сайта по-добре
съобразени с това, което сте избрали. Информацията, събирана от тези бисквитки, може да
се анонимизира, и те не могат да проследяват сърфирането ви в други сайтове.

Категория 4: Насочващи бисквитки

Тези бисквитки записват посещението на потребителя в Сайта, кои страници е посетил и
кои линкове е натиснал. Това проследяване на навиците на сърфиране се използва за
предоставяне на по-подходящи реклами на потребителите

Ако желаете да изтриете бисквитки, вече записани на компктъра ви, влезте в раздела за
помощ и поддръжка на вашия интернет браузър и потърсете инструкции как да откриете
файла или директорията, където се съхраняват бисквитките.

Информация относно изтриването и управлението на бисквитки има и на
адрес: www.allaboutcookies.org. Моля, имайте предвид, че след изтриване на бисквитките
ни (или забраняване на приемането на бисквитки в бъдеще) може да нямате достъп до
някои зони или функции на Сайта.

Как съхраняваме информацията ви и какви са вашите права

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, докато не поискате да
променим или изтрием личните ви данни, или докогато позволява действащото
законодателство.
Вие можете да прегледате, ревизирате, коригирате, акгуализирате или промените личните
си данни във всеки момент, като се свържете с нас на имейл: petronikgrupood@gmail.com . Правата ви за
такъв достъп или за промяна на данните ви може да са ограничени от действащото
законодателство.

Ако при регистрирането си на Сайта сте избрали да получавате бюлетини, търговски
имейли или други материали от “ПЕТРОНИК ГРУП” ООД, наши филиали или трети
страни, но впоследствие промените решението си, можете да се откажете, като се свържете
с нас на имейл: petronikgrupood@gmail.com

Сигурност

“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД взема мерки за защита на личните ви даини от случайна загуба
и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това вземаме
допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа,
строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на
информацията. Интернет обаче е отворена система и “ПЕТРОНИК ГРУП” ООД не може
да гарантира, че тези мерки няма да бъдат преодолени или че личните ви данни няма да
бъдат неправомерно използвани от неупълномощени трети страни.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Ако Политиката ни за защита на личните данни се промени по някакъв начин,
“ПЕТРОНИК ГРУП” ООД ще качи актуализирана версия на политиката на тази страница.

Информация за контакт

Ако имате въпроси относно тази политика или вашите лични данни, моля свържете се с
нас на имейл адрес: petronikgrupood@gmail.com